Hướng dẫn đo kích thước dép


Các kích thước phổ biến của các loại đồng hồ thường là:
1. 22 - 20 mm
2. 20 - 18 mm
3. 18 - 16 mm